makdekor

Regulamin

I. Postanowienia ogólne

 1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.makdekor.pl, który umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu prowadzony jest przez M.A.K. Dekor Maria Tomczak-Zapotoczny z siedzibą we Wrocławiu 53-324, ul. Hallera 86/16 (który stanowi także adres do doręczeń), NIP: 748-153-87-21, REGON: 365286249.
 2. Klient może składać reklamację na adres M.A.K. Dekor Maria Tomczak-Zapotoczny ul. Hallera 86/16, 53-324 Wrocław, zwrot towaru winien nastąpić na adres : M.A.K. Dekor Maria Tomczak-Zapotoczny ul. Hallera 86/16, 53-324 Wrocław
 3. Sprzedawca oferuje prezentowane w e-sklepie towary w określonych cennikiem cenach

 i wg poniższych zasad.

 1. Klientem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu
 2. Konsumentem jest osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Sprzedający oświadcza, że prowadzi działalność z zachowaniem dobrych obyczajów w sposób, który nie zniekształca lub może zniekształcić zachowanie rynkowe przeciętnego konsumenta przed zawarciem umowy dotyczącej produktu, w trakcie jej zawierania lub po jej zawarciu.

II. Zawarcie umowy (dokonywanie zakupów)

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok poprzez system dokonywania zakupów będący integralną częścią e-sklepu, bądź drogą mailową na adres: makdekor3@gmail.com, lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00.
 2. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 14:00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 3. Niezbędnym warunkiem zawarcia umowy i realizacji zamówienia jest udostępnienie wszystkich danych wymaganych w formularzu zamówienia.
 4. Zastrzega się, że Sprzedawca może w przypadku nieprawidłowości w zamówieniu niezbędnych do realizacji przesyłki (w szczególności dotyczy to nieprawidłowego przedstawienia danych osobowych lub teleadresowych) odstąpić od realizacji zamówienia. W przypadku przesyłek opłaconych przelewem zastrzeżenie to wymaga wcześniejszego, całkowitego zwrotu dokonanej opłaty na rzecz Klienta i na koszt Sprzedawcy na rachunek, z którego dokonany został przelew.
 5. W celu dokonania zamówienia Klient może złożyć zamówienie albo dokonać jednorazowej rejestracji użytkownika e-sklepu. Rejestracja ta jest bezpłatna. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. “O ochronie danych osobowych tekst jednolity – Dz. U. z 2002 r., numer 101, pozycja 926 z późniejszymi zmianami)”.
 6. Klientowi przysługuje w każdym czasie prawo wglądu w dane własnego konta użytkownika, w szczególności we własne dane osobowe, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania i usunięcia.
 7. Sprzedawca, w związku ze złożonym zamówieniem może kontaktować się z Klientem, w szczególności w celu dokonania weryfikacji zamówienia. Weryfikacja ta będzie dokonywana przed realizacją zamówienia. Dotyczy ona w szczególności połączeń telefonicznych lub korespondencji email z Klientem celem stwierdzenia prawidłowości zamówienia. Kontakt odbywa się na koszt Sprzedawcy.
 8. Sprzedawca podaje do wiadomości Klienta informacje dotyczące zamawianego towaru przed wysłaniem zamówienia.

III. Cena i warunki zapłaty

 1. Zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty, zapłata obejmuje cenę towaru oraz koszty dostawy.
 2. Cena towaru wynika z oferty e-sklepu oraz treści zamówienia złożonego przez Kupującego zgodnie z obowiązującym w e-sklepie cennikiem.
 3. Klient ma możliwość zapłaty za zakupiony towar za pośrednictwem przelewu bankowego- przedpłata, lub za pomocą ePrzelewu (eTransferuj.pl).
 4. Dokonując przelewu bezwzględnie należy w tytule przelewu podać nadany w potwierdzeniu numer zamówienia. Jest to warunek niezbędny dla realizacji zamówienia. W przypadku, gdy nie zostanie spełniony, Sprzedawca podejmie próbę uzyskania tego numeru od Klienta. W przypadku niemożności zidentyfikowania wpłaty, jej kwota zostanie zwrócona na rachunek Klienta w terminie do 7 (siedmiu) dni, a dotyczące jej zamówienie zostanie uznane za nieważne i anulowane.
 5. Numer rachunku bankowego, na który można dokonywać wpłat w polskiej walucie: 80 1600 1462 1833 8503 0000 0001
 6. Cena towaru zawiera w sobie wszelkie opłaty związane z wprowadzeniem towaru, co oznacza, iż oferowana cena jest ceną brutto towaru wyrażoną w PLN (koszty dostawy określa rozdział V regulaminu).
 7. Faktura VAT wystawiana jest dla firmy oraz osoby prywatnej.
 8. Sprzedawca przestaje być związany zamówieniem Klienta, złożonych w systemie przedpłaty w przypadku, gdy w terminie 14 dni od dnia wysłania e-mail potwierdzającego zamówienie na wskazany rachunek nie wpłynie zapłata (płatność przelewem).

IV. Warunki realizacji oraz dostawy zamówienia

 1. W przypadku zamówień opłaconych przelewem lub w systemie e-płatności Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia niezwłocznie po otrzymaniu zapłaty za zamówienie.
 2. Klient nie ma możliwości modyfikacji parametrów zamówienia po jego uprzedniej akceptacji.
 3. Dostawa zostanie zrealizowana poprzez firmę kurierską bądź inną firmę przewozową wskazaną przez Sprzedawcę. Termin realizacji zamówienia jest liczony od momentu otrzymania płatności.
 4. Czas realizacji zamówienia zależy od rodzaju zakupionego towaru. Terminy realizacji podane są przy danym produkcie, niemniej nie przekracza 90 dni roboczych. W przypadku czasowej lub trwałej niedostępności towaru Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany. Jeżeli zamówienie składa się z Produktów o różnym terminie realizacji to zamówienie jest wysyłane do Klienta zgodnie z najdłuższym terminem występującym w zamówieniu. Po uprzednim ustaleniu ze Sprzedawcą istnieje możliwość częściowej realizacji zamówienia na poszczególne produkty. W przypadku zakupu produktu na indywidualne zamówienie klienta, termin realizacji jest ustalany po dokonaniu zamówienia.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w produkcji bądź w transporcie wynikające z przyczyn losowych, niezależnych od niego.
 6. Zakupiony towar zostanie wysłany na adres podany przez Klienta w formularzu zamówienia.
 7. Produkty dostarczane przesyłką kurierską są dostarczane od poniedziałku do piątku w godzinach odpowiednich dla działania poszczególnej firmy kurierskiej. W celu ustalenia szczegółów dostawy, kurier może skontaktować się z Klientem drogą telefoniczną (także SMS). Nie gwarantujemy dostarczenia towaru przez kuriera na godzinę określoną przez Kupującego w zamówieniu.
 8. Wszystkie przesyłki kurier bądź inny przewoźnik jest zobowiązany wyładować z samochodu. W cenę transportu nie jest wliczona usługa wniesienia mebla.
 9. W przypadku braku możliwości odbioru przesyłki w wyznaczonym terminie, Sprzedawca może naliczyć dodatkowe koszty związane z powtórną wysyłką bądź magazynowaniem zamówionego produktu.
 10. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy jej opakowanie nie nosi śladów uszkodzenia powstałych w wyniku transportu. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone nie należy przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej z M.A.K. Dekor w celu wyjaśnienia sprawy. Spisany protokół szkody jest podstawą do dalszej drogi reklamacyjnej.

V. Koszt dostawy

 1. Koszt dostawy zostanie podany do akceptacji Kupującego na etapie dokonywania zamówienia.
 2. Określenie indywidualnego kosztu dostawy będzie uzależnione od wagi i wymiarów przesyłki, a także odległości miejsca dostawy i sposobu płatności. Każdorazowo wysokość opłaty będzie dostępna dla Kupującego do jego wiadomości.
 3. Opłatę związaną z dostarczeniem przesyłki oraz obsługą płatności w ustalonej na zamówieniu kwocie pokrywa Kupujący, chyba że Sprzedawca zdecyduje na mocy wprowadzonej oferty promocyjnej, o zwolnieniu Kupującego z konieczności poniesienia takiej opłaty w całości lub w części – informacja o ofercie promocyjnej będzie podana do wiadomości Kupującego przed potwierdzeniem zamówienia.
 4. Koszt dostawy stanowi osobną pozycją na zamówieniu oraz dokumencie rozliczeniowym (faktura) wystawionym przez Sprzedawcę dla Kupującego i będzie stanowił część całkowitej wartości zamówienia.
 5. Koszt dostawy poza terytorium Polski ustalany będzie indywidualnie z obsługą e-sklepu.

VI. Reklamacje

 1. Uprawnienia Klienta, który jest konsumentem, wynikające z postanowień niniejszego punktu są niezależne od uprawnień przysługujących na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 ).
 2. W przypadku, gdy Kupujący stwierdzi w zakupionym towarze wady jakościowe lub ilościowe powinien skontaktować się z obsługą e-sklepu w celu określenia sposobu jak najszybszego rozpatrzenia reklamacji.
 3. Klient zobowiązany jest przed odebraniem przesyłki od kuriera sprawdzić, czy jej opakowanie nie nosi śladów uszkodzenia powstałych w wyniku transportu. Po przyjęciu należy otworzyć i sprawdzić Towar przyjmowany od Dostawcy w obecności pracownika Dostawcy. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia w transporcie Klient spisuje z pracownikiem Dostawcy protokół szkody, który następnie przekazuje Sprzedawcy, jest on podstawą do późniejszego postępowania reklamacyjnego.
 4. Warunkiem złożenia reklamacji na uszkodzenie w transporcie, jest przysłanie wraz z reklamacją spisanego wyłącznie w momencie odbierania Towaru protokołu szkody.
 5. Protokół reklamacji Klient może pobrać ze strony e-sklepu. Wypełnia jego wszystkie pola, a następnie odsyła zwrotnie drogą mailową. Kupujący ma prawo złożyć także reklamację w formie pisemnej. Konieczne jest dołączenie zdjęć, które będą podstawy rozpatrzenia reklamacji lub odesłanie produktu na własny koszt do sprzedawcy. Jeśli na podstawie zdjęć Sprzedawca nie będzie mógł określić zasadności reklamacji, może poprosić o dosłanie produktu przez Klienta.
 6. W przypadku odsyłania towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do zabezpieczenia reklamowanego towaru w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie.

Adres wysyłki:  M.A.K. Dekor Maria Tomczak-Zapotoczny ul. Hallera 86/16, 53-324 Wrocław

 1. W przypadku stwierdzenia zasadności reklamacji towar zostanie naprawiony jeśli będzie to możliwe. Jeśli sprzedawca nie będzie wstanie naprawić towaru, zostanie on wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe, Kupującemu zostaną zwrócone pieniądze.
 2. Sprzedawca rozpozna reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 3. Wymiary produktów podane w e-sklepie mogą się różnić od rzeczywistych o +/- 3%, co wynika z procesów technologicznych. Uprawnienia z tytułu wad jakościowych wygasają:

1) W przypadku rękojmi w terminie dwóch lat od dnia wydania rzeczy

2) uprawnienia z tytułu wad ilościowych winny być zgłoszone niezwłocznie po odbiorze przesyłki, nie później niż w terminie 7 dni.

 1. Sprzedawca dostarcza rzeczy bez wad.

VII. Uprawnienia Kupującego – Konsumenta: Odstąpienie od umowy i zwrot towaru

 1. W przypadku, gdy Klient chce odstąpić od umowy, należy wypełnić formularz odstąpienia od umowy i przesłać drogą mailową lub w formie pisemnej.
 2. Klient jest zobowiązany do zabezpieczenia zwracanego towaru w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie. Adres wysyłki: M.A.K. Dekor Maria Tomczak-Zapotoczny ul. Hallera 86/16, 53-324 Wrocław
 3. Przesyłki wysłane na adres Sprzedawcy za pobraniem nie będą odbierane.
 4. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 ) odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą Kupujący może odstąpić bez podania przyczyn w terminie 14 (czternastu) dni od daty odebrania przesyłki. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem (nie dotyczy to produktów określonych w pkt. 5)
 5. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu w przypadku zamówienia produktu nieprefabrykowanego, wyprodukowanego według specyfikacji Konsumenta lub służącego zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w tym w szczególności produktu o właściwościach indywidualnie określonych przez Konsumenta, takich jak rozmiar czy model produktu. Wszystkie produkty wykonywane oraz zamawiane na zamówienie Kupującego nie podlegają zwrotowi, w szczególności nie przysługuje w stosunku do nich prawo odstąpienia od Umowy.
 6. W przypadku rezygnacji z zamówienia na towar nieprefabrykowany przez Kupującego w terminie do 2 dni, licząc od dnia wpłaty zaliczki, podlega ona całkowitemu zwrotowi. W przypadku rezygnacji z zamówienia przez Kupującego po upływie 2 dni, licząc od dnia wpłaty zaliczki, nie podlega ona zwrotowi.
 7. Kupujący ma obowiązek zwrócić przedmiot zakupu Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez e-sklep do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy w stanie nienaruszonym. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 9. Pieniądze zostaną zwrócone w terminie do 14 (czternastu dni) dni od dnia otrzymania zwracanego produktu.
 10. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu przelewu bankowe na wskazany nr konta, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 11. Kupujący jest zobowiązany do zabezpieczenia zwracanego towaru w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie. Adres wysyłki: M.A.K. Dekor Maria Tomczak-Zapotoczny ul. Hallera 86/16, 53-324 Wrocław
 12. Przesyłki wysłane na adres Sprzedawcy za pobraniem nie będą odbierane.
 13. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość nieprzyjęcia zwrotu uszkodzonego/niepełnowartościowego. Wówczas produkt zostaje ponownie odesłany do klienta.

VIII. Poufność danych osobowych

 1. Makdekor.pl zobowiązuje się do ochrony danych osobowych swoich Klientów zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926).
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów złożenia i realizacji zamówienia uniemożliwia składanie zamówień w Sklepie Internetowym makdekor.pl.
 3. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych Klient potwierdza poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w toku procedury składania zamówienia.
 4. Dane osobowe udostępnione przez Klienta są gromadzone, przetwarzanie i wykorzystywanie wyłącznie w celu realizacji i rozliczenia zamówień oraz – jeśli Klient wyrazi na to zgodę w sposób określony w poprzednim punkcie.
 5. Administratorem danych osobowych Klientów jest Maria Tomczak-Zapotocznyl, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „MAKDEKOR Maria Tomczak-Zapotoczny”, ul. Hallera 86/16 53-324 Wrocław, NIP 7481538721.
 6. Klientom przysługuje prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.

IX. Prawo własności intelektualnej

 1. Cała zawartość stron internetowych e-sklepu (ilustracje, tekst, nazwy, marki, zdjęcia, video) jest własnością Sprzedawcy. Każda częściowa lub całkowita reprodukcja zawartości dokonana dowolnym sposobem i na dowolnym nośniku wymaga wcześniejszej i wyraźnej zgody Sprzedawcy.
 2. Wszystkie informacje, zawartość, oprogramowanie chroni prawo własności intelektualnej i copyright. Sprzedawca może udzielić prawa do kopiowania, wyświetlania czy dystrybucji całej zawartości strony. Każde bezprawne użycie tej zawartości przez osoby trzecie może stanowić przedmiot przewidzianych w przepisach prawa postępowań.

X. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca, w wypadku, gdy nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Kupującego, może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem Kupującego na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie e-sklepu w ciągu dnia, wycofania poszczególnych produktów z oferty oraz wprowadzania nowych towarów. Zmiany cen, parametrów, warunków dostaw itp. nie dotyczą zamówień złożonych  i potwierdzonych.
 3. Prawem właściwym jest prawo polskie, w tym w szczególności: Kodeks cywilny, a w odniesieniu do umów zawieranych z konsumentami ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 ).
 4. Strony mogą dochodzić swoich roszczeń w postępowaniu przed sądem, w postępowaniu mediacyjnym lub przed wspólnie ustalonym przez strony sądem polubownym.

X